NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động khoa học và công việc chuyên môn khác của ngành hoặc nhóm ngành được Trường giao.

– Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập…) đối với các môn học do bộ môn quản lý;

– Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các môn học đảm nhận đúng quy định;

– Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Triển khai thực hiện hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

– Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

– Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Trường và của khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, khoa giao.

Thư viện trường với hệ thống học liệu phong phú, kết nối dữ liệu với nhiều trường Đại học, Học viện trong nước và Quốc tế

Thư viện Lý Tự Trọng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học. Cơ sở vật chất của Lý Tự Trọng ngày càng hoàn thiện qua công tác đầu tư sửa chữa, xây dựng mới. Không gian học tập của SV ngày càng được cải tạo, đem lại một không gian học tập mới mẻ, khang trang hơn. Đặc biệt, Nhà trường luôn chú trọng trong việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập. Thư viện của Trường hiện đại, với nguồn học liệu phong phú, phòng đọc rộng thoáng có sự kết nối với các nguồn tư liệu đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người học.