Chương trình đào tạo các khóa ngắn hạn

Sinh viên vui lòng truy cập http://lytutrong.edu.vn/daotao/ để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo - Khảo thí. 

Ngành Cơ sở ngành

Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị cơ sở về đào tạo, có chức năng tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động giáo dục khác của các môn cơ sở ngành kinh tế theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà Trường

Ngành Kế toán

Tốt nghiệp ngành Thiết kế trang Web sinh viên có khả năng: Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị. + Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web

Ngành Quản trị Doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo, quản lý, kế toán tài chính tại các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, công ty vận tải, công ty giao nhận hàng hóa, công ty tài chính,