TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Sinh viên Khoa Kinh tế rất năng động, sáng tạo và tham gia mợi động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp và đã tham gia rất các cuộc thi Khỏi nghiệp dành cho sinh viên cùng với việc đi tham gia kiến tập tại các Doanh nghiệp có liên kết với Khoa để học hỏi và tìm hiểu về các công ty thực tập sau tốt nghiệp.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA KINH TẾ