Hiện tại Khoa đào tạo 5 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tài chính doanh nghiệp; Logistics và Thương mại điện tử.
Các trình độ đào tạo, loại hình đào tạo

Trình độ Cao đẳng:

STTTên chuyên ngành đào tạoLoại hình đào tạo
1Kế toán doanh nghiệpCao đẳng chính quy
Hệ chất lượng cao
2Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏCao đẳng chính quy
Hệ chất lượng cao
3Tài chính doanh nghiệpCao đẳng chính quy
4LogisticsCao đẳng chính quy
5Thương mại điện tửCao đẳng chính quy

Trình độ Trung cấp:

STTTên chuyên ngành đào tạoLoại hình đào tạo
1Kế toán doanh nghiệpTrung cấp
2Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏTrung cấp
3Tài chính doanh nghiệpTrung cấp
4LogisticsTrung cấp
5Thương mại điện tửTrung cấp